Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ‘Tuintijd.be’

Het afdrukken van de algemene voorwaarden kan via de knop ‘afdrukken’ onderaan dit document

De consument heeft het recht aan Tuintijd bv mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens:

Tuintijd bv                  
Hugo Verrieststraat 5 | 8830 Hooglede
Ondernemingsnummer /BTW : 0674 829 097
RPR ondernememingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
info@tuintijd.be 
+32 470 50 50 76 (na 17 uur)

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van tuintijd bvba, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Hooglede (België),Hugo Verrieststraat 5 , BTW BE 0674829097 (hierna ‘De verkoper’ biedt haar klanten de mogelijkheid om tuinproducten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Tuintijd bvba. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van de verkoper houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De leveringskosten zijn niet in deze prijs inbegrepen en zijn afhankelijk van de bestelhoeveelheid.(artikel 7)

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst – info@tuintijd.be (zie artikel 12).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Te doorlopen stappen om tot een online aankoop te komen:

  1. Vullen van u winkelmandje
  2. In gave van u adres en contactgegevens
  3. Keuze van het type verzending
  4. Keuze van het betalingstype
  5. Controleren & bestellen
  6. Betalen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via bancontact/Mrcash in België of iDeal in nederland of paypal of maestro betalingen
– via overschrijving op rekeningnummer BE25 7350 4742 3082
(bestellingen worden pas gevalideerd na ontvangst van de betaling op onze rekening)

– via contante betaling (enkel bij afhaling na afspraak) maximaal 500 €

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de verkoper.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De leveringsdatum is indicatief en niet bindend.

De termijn voor het leveren van de goederen is maximaal 30 dagen tenzij wij daarvan schriftelijk afwijken.

De verkoper is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de verkoper te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de verkoper beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de verkoper zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

De klant heeft de keuze uit volgende leveringsmethodes:

–          Afhaling na afspraak

              Kosten = 0 €

–          Thuislevering met koerierdienst 

               Bij bestelling tussen 10 € en 25 € (incl BTW)  = 6,95 € (incl BTW)
               Bij bestelling tussen 25 € en 50 € (incl BTW) = 4,95 € (incl BTW)             

               Boven de 50 € (incl BTW) = gratis       

De kosten voor de levering worden automatisch verrekend bij het vullen van het winkelmandje.

Wij zullen alles in het werk stellen om de opgegeven leveringstermijnen vermeld bij ieder product na te komen. Doch zijn de opgeven leveringstermijnen indicatief en niet bindende. Deze kunnen afhangen van de beschikbaarheid bij onze leveranciers.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

c. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de verkoper.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst. Daarna moeten de goederen binnen de 14 dagen vanaf het moment dat u de herroeping heeft meegedeeld op uw kosten terug bezorgen aan Tuintijd bv Hugo Verrieststraat 5 – 8830 Hooglede .
Goederen met een verkoopsprijs van 50 Euro of meer dienen ons per koerier (GLS, B-post , DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Raming van deze kosten : tussen de 5 € – 15 € per verstuurd pakket.

Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de verkoper zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

Modelformulier voor herroeping

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Tuintijd bv respecteert de Algemene verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
– de uitvoering van de afgesloten overeenkomst,
– het verwerken van de bestelling,
– eventueel versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden voor tuintijd bvba (enkel indien u ervoor gekozen hebt om u in te schrijven op onze nieuwsbrief)

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tuintijd bv |Hugo Verrieststraat 5 – 8830 Hooglede | info@tuintijd.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Tuintijd bv |Hugo Verrieststraat 5 – 8830 Hooglede | info@tuintijd.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tuintijd bv |Hugo Verrieststraat 5 – 8830 Hooglede | info@tuintijd.be  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De verkoper houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Tuintijd bv |Hugo Verrieststraat 5 – 8830 Hooglede |info@tuintijd.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Tuintijd.be Klantendienst

De tuintijd.be klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 470 50 50 76 (na 17 uur), via e-mail op info@tuintijd.be of per post op het volgende adres Hugo Verrieststraat 5 – 8830 Hooglede. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De verkoper kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: UNIZO e-commerce label

Tuintijd.be heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via:   https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf

Artikel 16: Online Dispute Resolution 

Bij eventuele geschillen of klachten kan u ook terecht op volgende website van de Europese Gemeenschap  :

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Artikel 17: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 

Webshop door KMO Shops - Copyright © 2020 - Tuintijd.be